Onderwijs

Op de Wieden willen wij dat leerlingen optimale ontwikkelingskansen krijgen en elke dag met plezier naar school gaan. Dit realiseren wij door alle leerlingen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden mee te geven. Daarmee kunnen zij een eigen, zelfstandige plek verwerven in de maatschappij.

De school is bovendien een oefenplaats waar leerlingen ervaringen kunnen opdoen in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding. Door rust, orde en structuur te bieden en leerlingen positief te benaderen, creëren wij een veilig en op leren gericht schoolklimaat.

Om met succes te kunnen leren, is een goede werkhouding onmisbaar. Wij besteden dan ook veel aandacht aan vaardigheden als doorzettingsvermogen, taakbesef, werkverzorging, werktempo en doelgericht werken.

Het is een gegeven dat je kansen in de maatschappij toenemen naarmate je beter bent opgeleid. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van alle leerlingen.

 

Voor de kwaliteit van ons onderwijs baseren wij ons op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

ONDERWIJSKUNDIGE PIJLERS

Het doel van ons onderwijs is uitgesplitst in zes pijlers.

Kansengelijkheid

Onderwijs is belangrijk, goed onderwijs is belangrijker. Om goed onderwijs te kunnen geven moeten er keuzes gemaakt worden. Het curriculum mag niet overladen zijn, maar moet altijd rijk zijn aan taal- en rekenonderwijs. Een van de taken van het onderwijs is dat elke leerling het onderwijs geletterd en gecijferd verlaat. Dit alles begint met hoge verwachtingen voor iedereen in de school. In de praktijk betekent dit een totaalaanpak, waarin zowel didactiek, vakinhoud als sociaal-emotionele aspecten van de groep meegenomen worden. Lees- en rekenvaardigheden en concentratievermogen zijn de sterkste voorspellers voor later schoolsucces. Om kansengelijkheid te vergroten, moeten we de basisvaardigheden van de leerlingen op orde krijgen.

Wij realiseren ons terdege dat een groot deel van de kansen voor kinderen voor een belangrijk deel afhankelijk is van het onderwijs dat zij krijgen op de basisschool.

IKC de Wieden is een school met een op leren gerichte cultuur en kenmerkt zich door hoge verwachtingen van zowel leerlingen als teamleden, een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerresultaten van leerlingen en een dagelijkse gang van zaken die soepel georganiseerd is, structuur biedt en oog heeft voor leerlingen, leraren en ouders. Wij zijn erop gericht om de basisvakken taal, lezen en rekenen en een stevige kennisbasis voor ieder kind op het hoogst haalbare niveau te krijgen, om hun kansen in het vervolgonderwijs en daarna te optimaliseren.

 

Basisvaardigheden op orde

Basisvaardigheden zijn in feite die vaardigheden die een voorwaardelijk zijn voor zowel het leren in  (vervolg)onderwijs als voor volwaardige deelname aan de samenleving. Bij taalvaardigheid gaat het dan om doelgericht lezen, schrijven, kijken/luisteren, spreken en gesprekken voeren in functionele taalgebruikssituaties. Bij rekenen-wiskunde gaat het om kritisch kwantitatief denken en rekenwiskundig probleem-oplossen. De kern van het onderwijs op de Wieden vormen deze basisvaardigheden, waardoor onze leerlingen geletterd en gecijferd de school verlaten.

 

Taal is alles wat het geval is

Lezen is de belangrijkste basis voor school- en maatschappelijk succes. Een belangrijk doel van het taal- en leesonderwijs is dan ook dat het de kennis- en taalbasis van alle leerlingen vergroot. Eén van de belangrijkste taken de Wieden is om leerlingen te helpen hun taal te ontwikkelen. Dit doen we door rijk onderwijs dat zorgt voor meer betekenisnuances en rijke verbindingen in het lange termijngeheugen. De leerlingen hebben het nodig om veel te lezen, veel te worden voorgelezen en na te denken over de inhoud van teksten en thema’s, bijvoorbeeld door erover te praten en te schrijven. Op de Wieden wordt gewerkt met rijke contexten in brede thema’s, waarbij het (voor)lezen van fictie en verhalende non-fictie de basis vormt.

 

Kennis van de wereld

Kennisverwerving en -ontwikkeling staan centraal in ons onderwijs. Pas als leerlingen de juiste kennis hebben verworven kunnen zij als zelfstandige, volwaardige en democratische burgers deelnemen aan de maatschappij. Daarbij geldt: hoe meer kennis je hebt op een bepaald domein, hoe gemakkelijker je leert en (tekstuele) informatie verwerkt, en hoe gemotiveerder en nieuwsgieriger je bent om nieuwe informatie te leren. En dus niet andersom: motivatie en nieuwsgierigheid zijn belangrijk voor het leren, maar zonder kennis van het onderwerp is het lastig om goede, betekenisvolle vragen te stellen. Door kennis weet je ook beter wat je nog niet weet en dus wat je nog zou willen weten.

Op de Wieden staat kennis van de wereld centraal door het werken in brede thema’s, waarin rijke teksten centraal staan.

 

De herbergzame school

Een school die bereid en in staat is om kinderen met allerlei achtergronden een plek te bieden, noemen we een herbergzame school. Een school is niet alleen herbergzaam als de leerlingen zich welkom voelen, maar ook als leraren en ouders zich op hun plaats voelen. IKC de Wieden wil een school zijn, waar kinderen, in een veilige omgeving, en met vallen en opstaan, zichzelf steeds beter leren kennen en leren samenleven; een plek waar kinderen, ouders en kinderen trots zijn op de ontwikkeling van elk kind en vertrouwen hebben in hun toekomst. Daarbij trekken we als school en ouders zoveel mogelijk samen op ten behoeve van de ontwikkeling van alle kinderen.

 

Discipline is vrijheid

Discipline en focus op leren en gewenst gedrag geeft leerlingen de kans om de regie te pakken over hun leven en toekomst. Op de Wieden is sprake van een voorspelbaar, duidelijk en transparant gedragsbeleid met herkenbare structuren en routines. Aan alle leerlingen worden hoge verwachtingen gesteld op het gebied van leren en gedrag.

De schoolleiding draagt voortdurend bij aan een professionele schoolcultuur in alle lagen van de school. Zij heeft hierin een voorbeeldrol en organiseert hoe goed onderwijs binnen een glasheldere schoolcultuur tot uiting komt.