organisatie

In dit hoofdstuk leest u op welke wijze IKC de Wieden invulling geeft aan de wettelijke voorschriften wat betreft de uitgangspunten, doelen en inhoud van het basisonderwijs, en welke ambities de school zelf heeft geformuleerd. Het is onze verantwoordelijkheid om ons onderwijs zo in te richten dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Op de basisschool wordt het fundament gelegd op het gebied van kennis, vaardigheden en werkhouding.

 

IKC de Wieden streeft er naar om iedere leerling, rekening houdend met zijn of haar capaciteiten, op een zo hoog mogelijk niveau van vervolgonderwijs te laten uitstromen. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang om voor alle leerlingen dezelfde doelen te stellen, de leerstof gestructureerd aan te bieden en de ontwikkeling van leerlingen nauwlettend te volgen. Wij gaan uit van het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en eenzelfde aanbod aan lesstof krijgen. Dit biedt de leerkrachten de beste mogelijkheden om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Goed onderwijs staat of valt met de leraar die voor de groep staat. De leraar is de professional. Hij/zij heeft kennis van de leerlingen en hun ontwikkeling. De specifieke uitwerking van de didactiek en de interactie tussen leerling en leraar spelen een grotere rol dan de algemene vakdidactische principes. Inzetten op kennis en vaardigheden van de leraar is dan ook speerpunt op onze school.

GROEPEN/COMBINATIEGROEPEN

De groepsindeling is afhankelijk van het totale leerlingenaantal, de beschikbare toegewezen formatie en onze visie op onderwijs. We werken bij voorkeur met jaargroepen en/of kleine combinatiegroepen, om zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen te garanderen.

 

PAUZE

Om 10.00 uur en om 12.00 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Om een gezonde eetstijl te promoten, nemen de kinderen bij voorkeur groente of fruit mee en voor de middagpauze een gezonde boterham. Daarnaast doet onze school mee aan het EU-Schoolfruit en – groenteprogramma. Twintig weken lang krijgen alle leerlingen drie keer per week gratis fruit of groente aangeboden tijdens de pauze. Om 10.15 uur en om 12.15 uur gaan de groepen 3 t/m 8 onder begeleiding van alle groepsleerkrachten buiten spelen. De groepen 3 en 4 spelen op het schoolplein tussen de school en de gymzaal. De groepen 5 t/m 8 spelen op het grote schoolplein en op de speelvelden in het park.

Groep 1-2 heeft eigen eet- en pauze-momenten.

 

HALEN EN BRENGEN

We zien graag dat kinderen zo veel mogelijk met de fiets of lopend gebracht en gehaald worden. Komt u met de auto, parkeer de auto dan in de parkeervakken! Teveel en verkeerd geparkeerde auto’s leiden tot gevaarlijke situaties. Als u dichtbij woont, vragen we uw kinderen om te voet te komen. Zo blijft er genoeg plaats in de fietsenstalling over voor de kinderen die wat verder weg wonen. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 stallen de fiets aan op het plein bij de hoofdingang van de school, op de fietsparkeerplaats.

 

ONDERWIJSPROGRAMMA

Wij bieden voor alle leerlingen een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma. Dit begint in groep 1 en 2, waar een beredeneerd aanbod gerealiseerd wordt, uitgewerkt in brede thema’s. Binnen de thema’s komen zowel de cognitieve, motorische, sociaal-emotionele als creatieve ontwikkeling aan bod. Daarbij wordt er extra ingestoken op een goede taal-, reken- en kennisontwikkeling van alle leerlingen. Vanaf groep 3 is het uitgangspunt dat er volop aandacht is voor de kernvakken lezen, taal en rekenen, met daarbij de opbouw van een stevige kennisbasis. Door de onderwijskundige beleidsplannen op het gebied van taal/lezen en rekenen zorgen we voor een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m groep 8.