privacy

Ook IKC de Wieden moet voldoen aan de eisen op de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) die per 25 mei 2018 is in gegaan. Als school volgen we hierin het beleid van de stichting OOZ. Met alle softwareleveranciers die leerlinggegevens verwerken, hebben we (op bestuursniveau) een verwerkersovereenkomst afgesloten. We werken alleen samen met leveranciers die voldoen aan de eisen die de wet AVG hieraan stelt. Op bestuursniveau is een Informatiebeveiligings- en privacy beleidsstuk opgesteld. Binnen dit beleidsstuk is een privacyreglement voor leerlingen en medewerkers opgesteld. Daarin staat beschreven hoe we omgaan met personeels- en leerling gegevens. Uw wensen over het gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen geeft u aan in de Parro-app. Mocht er om een of andere reden toch per ongeluk, onterecht beeldmateriaal van uw kind gebruik worden door de school, zou u dit dan zo snel mogelijk willen melden, dan kunnen wij deze beelden verwijderen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de directie.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens LVS (Leerlingvolgsysteem) Parnassys voor NCO
De Wieden gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toets gegevens gaat, moet u het alleen laten  weten  als  u  bezwaar  heeft. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u een mail sturen naar j.pool@ooz.nl