verlof

 

LEERPLICHT EN VERLOF

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Ziekmeldingen van kinderen, al dan niet leerplichtig, meldt u via de Parro-app bij de leerkracht. Het onderwijs kent geen snipperdagen. Als ouders/ verzorgers zich niet aan de regels houden, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

 

VERZUIMREGISTER

Sinds 1 april 2017 zijn alle basisscholen aangesloten op het verzuimregister. De school is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:

  • Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet de school opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die de school doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.
  • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
  • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

 

AFSPRAKEN SPECIALISTEN, TANDARTS, HUISARTS

Afspraken maakt u zoveel mogelijk na schooltijd. Soms kan het niet anders en valt een afspraak met specialisten onder schooltijd. Dit begrijpen wij. Wat betreft verlofaanvraag voor de halfjaarlijkse controle bij de tandarts verzoeken we u met klem om hiervoor tijdig na schooltijd een afspraak te maken.

 

VERLOF

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. U vraagt 2 weken van te voren verlof aan met het formulier ‘Verlofaanvraag’. Dit formulier is te verkrijgen bij de directeur of de intern begeleider, of te downloaden via de website. Het ingevulde formulier kan uw kind inleveren bij de leerkracht. De aanvraag wordt door de directeur wel of niet gehonoreerd en het formulier krijgt u via uw kind weer retour.

Het kan voorkomen dat een leerling of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. Deze doktersverklaring kan ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

 

Reden van verlof:

  • Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
  • Op vakantie onder schooltijd
  • Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’. 

Voor de inhoud van het verlof, procedure en voorwaarden verwijzen wij u naar de schoolgids.

verlofformulier gewichtige omstandigheden