medezeggenschapsraad

Staand v.l.n.r: Stephanie, Fouwsja, Songul (oudergeleding)

Zittend v.l.n.r.: Mariska (secretaris), Marije (voorzitter), Judith B.  (personeelsgeleding).

 

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Wieden is het orgaan waarin ouders/verzorgers en personeel worden vertegenwoordigd en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school.

Wat kan en mag de MR allemaal doen?

De belangrijkste rechten van de MR daarbij zijn het adviesrecht en instemmingrecht op plannen van de school. De MR kan ook zelf voorstellen doen aan de school (initiatiefrecht) en heeft het recht om goed geïnformeerd te worden (informatierecht) en op overleg met de school (overlegrecht). De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en worden in de MR-gids uitgebreid beschreven (zie het onderdeel MR-downloads op onze website MR – IKC de Wieden in Zwolle (www.ikcdewieden.nl) ).

De MR behandelt geen individuele klachten en zal deze doorverwijzen naar school/ directie/ contactpersoon van de school. Voor eventuele klachten zie hiervoor ook klachtenprocedure (verderop in de schoolgids).

 

Hoe werkt de MR samen met haar achterban?

De MR wil graag open communiceren met de school en met haar achterban, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt of kan gaan spelen en daarop tijdig kunnen reageren. De reguliere communicatie bestaat uit het communiceren van een samenvatting van de MR-vergadering via de nieuwsbrief en het publiceren van de samenvatting en de notulen van de vergaderingen op de website. Daarnaast organiseert de MR achterbanraadplegingen bij grotere vraagstukken. De MR wil graag weten wat er speelt onder haar achterban en wil daarom graag vragen, zorgen en adviezen van ouders, verzorgers en medewerkers ontvangen. Dat kan via het emailadres mr-wieden@ooz.nl en u kunt ook één van de MR-leden aanspreken.

 

Kan ik een vergadering bijwonen?

Dat kan zeker, de vergaderingen zelf zijn openbaar. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich vooraf aanmelden via een email naar mr-wieden@ooz.nl.

 

Wanneer zijn de vergaderingen?

De MR vergadert om de zes weken op dinsdag om 20.00 uur in de personeelskamer van de school. Vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn: 26 september,  7 november, 12 december, 30 januari, 12 maart, 14 mei en 2 juli.  Daarnaast worden soms extra vergaderingen ingelast. De directeur van de school, Judith Pool, schuift aan in het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen, de zogeheten overlegvergadering. In het tweede gedeelte van de vergadering, de zogeheten MR-vergadering, vergadert de MR zonder de directie.

 

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen:

 

Oudergeleding Personeelsgeleding
Fouwsja Moennoe Marije Jansen (voorzitter)
Songul Bel Mariska van Ingen (secretaris)
Stephanie Nagtzaam Judith van de Belt