diversen

SCHOOLFOTOGRAAF

De schoolfotograaf komt op onze school om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. De schoolfotograaf komt dit jaar op dinsdag 21 mei op onze school. Correspondentie over de foto’s gaat via de schoolfotograaf.

AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERING

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade aan brillen, kleding en dergelijke is alleen verzekerd indien deze het gevolg is van een ongeval en voor zover niet elders verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.

 

Wij attenderen u in dat verband op drie aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand:

  • De school (c.q. het schoolbestuur) is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.
  • De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot schade (een causaal verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is dan ook mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is wanneer aan een bril schade ontstaat door deelname aan de gymnastiekles; deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt derhalve niet vergoed.
  • De school (c.q. het schoolbestuur) is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

SPONSORING

Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes worden gedaan. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs negatief beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.

 

HOOFDLUIS

Alle kinderen worden, indien mogelijk, na elke vakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis of neten. Bij het aantreffen hiervan zal de leerkracht contact met u opnemen met het verzoek het kind te behandelen. Het kind mag gewoon op school blijven. Groepen waarin luizen/neten worden aangetroffen worden na twee weken nogmaals gecontroleerd op luizen en neten. Via de GGD worden folders verstrekt met informatie over hoe om te gaan met dit probleem. Wij zijn nog op zoek naar ouders die volgend jaar het ‘luizenpluizen’ voor hun rekening willen nemen! Aanmelden kan bij de directeur.

 

SPORTTOERNOOIEN

Als school nemen wij (bij voldoende opgave) aan een aantal sportactiviteiten deel, die jaarlijks kunnen wisselen. In ieder geval doet IKC de Wieden mee met:

  • Een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 tijdens de Koningsspelen
  • Voetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8

 

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Het is van groot belang dat uw kind en u zich veilig voelen op school. Dit is natuurlijk ook van belang voor de leerkrachten. Om zowel de sociale als fysieke veiligheid te waarborgen is door ons bestuur een veiligheidsplan opgesteld. Alle onderwerpen die met veiligheid te maken hebben zijn hierin opgenomen. Te denken valt aan regelgeving omtrent medicijngebruik, verkeersveiligheid, maar ook de klachtenregeling en het pestprotocol. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op school en staat op onze website.